แหล่งท่องเที่ยว

วัดสวนอุบลวนาราม (วัดป่าสวนแนน)

« 1 of 8 »

ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เดิมชาวบ้านตั้งชื่อว่า  “ดงหมาสรวง” เป็นดอนวัดร้างมานาน มีป่าไม้และเถาวัลย์ปกคลุมอย่างหนาแน่น  โบสถ์และเจดีย์เก่าแก่พังลงมากองอยู่กับพื้นดิน ทำด้วยศิลาแลงก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งใช้ขวานโบราณถาก ชาวบ้านเรียกว่า ดงหมาสรวงสวนแนน เพราะมีเจดีย์เก่ารูปหมาสรวงหินสลักนั่งเฝ้าประตูเจดีย์ทางเข้า สันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้านครลาวในสมัยนั้น  ยุคนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พบมีการสร้างวัดเจดีย์ลักษณะเดียวกันหลายแห่งด้วยศิลาแลงก้อนอิฐดินเผาบาง ตามวัดร้างที่อยู่ใกล้กันหักลงเป็นหลักฐานจึงสันนิษฐานว่าวัดคงสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นวัดร้างมานานไม่มีใครกล้ารุกล้ำบุกเบิกเข้าไป ถ้าใครขัดขืนรุกล้ำเข้าไปก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเชื่อว่าวัดแห่งนี้มีเทพภูมิที่คอยพิทักษ์รักษา  ซึ่งก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นพื้นที่บริเวณนี้มีเจ้าของพื้นที่ คือ นายคำแวง  ชาวอุบลและนางสะอาด  ชาวอุบล  ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้บริจาคพื้นที่บริเวณนี้เพื่อสร้างวัด  จนปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะและมีการขุดพบไหกระดูกคนโบราณและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย  ซึ่งวัดได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมการศาสนาได้อนุมัติให้เป็น วัดชื่อ “วัดสวนอุบลวนาราม (ธ)” เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖