ทั่วไป

อบต.หายโศก

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันตำบลหายโศกมีหมู่บ้านจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตำบลหายโศกเป็น ๑ ใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือประมาณ ๕ กิโลเมตร

มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดตำบลคำบง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เว็บไซต์อบต.หายโศก

   องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.ไทย

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายสายันต์ บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสาวอชิตกาญจน์ ทองทิพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายสมชัย แก้วก่ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสาวศิริพร ผาดี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

เขตการปกครองและประชากร

จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบ้านผือ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าตำบลหายโศก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๑๖๗ คน แยกเป็นชาย ๕,๕๕๗ คน หญิง ๕,๖๑๕ คน จำนวนครัวเรือน ๓,๓๙๒ ครัวเรือน

การเดินทาง

  • การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๑ สายอุดรธานี – บ้านผือ – น้าโสมมีถนนลาดยางเชื่อมกับถนนมิตรภาพ จากจังหวัดอุดรธานีถึงถนนแยกเข้าบ้านผือที่บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร จากทางแยกบ้านดงไร่ถึงอำเภอบ้านผือระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๐ เชื่อมกับอำเภอบ้านผือ – อำเภอท่าบ่อ
    ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงตำบลหายโศก
  • เส้นทางคมนาคมภายในตำบลเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนลาดยางเชื่อมเกือบทุกหมู่บ้านยกเว้นหมู่ ๖ และหมู่ ๑๑ ที่ยังเป็นถนนลูกรังถนนติดต่อระหว่างตำบลหายโศกกับตำบลอื่น ๆ ก็มีทั้งลาดยางและลูกรัง