ประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือนหก

Posted Posted in ประเพณีท้องถิ่น

ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกๆ ปีเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดความสนุกสนาน ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในตำบล เป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรก่อนจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ วันแรก การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ในขบวนประกอบไปด้วย ขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ ขบวนเรื่องเล่าสืบสานตำนานบุญบั้งไฟต่างๆ เป็นต้น วันที่สอง การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ วัดป่าลำดวน บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก โดยเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อของชาวบ้านเป็นการขอฝนในช่วงฤดูทำนา

ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด

Posted Posted in ประเพณีท้องถิ่น

ตั้งอยู่ที่วัดศรีสว่างมงคล บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นประเพณีงานบุญที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนสี่ โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดศรีสว่างมงคลและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พอถึงเวลาช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ชาวบ้านจะเริ่มตั้งขบวนแห่ผะเหวดโดยจะจัดขบวนแห่แต่ละกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์แห่รอบหมู่บ้านมายังวัดศรีสว่างมงคลในช่วงตอนเย็นจะมีมหรสพสมโภช และมีกิจกรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทำบุญร่วมกันโดยการสอยดาวแล้วนำเงินรายได้เข้าวัด เป็นกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มายังวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญอีกครั้ง โดยการแบ่งขบวนแห่กัณฑ์หลอนเป็นหมู่บ้านแล้วนำมาถวายรวมกันที่วัดศรีสว่างมงคล งานบุญเดือนสี่เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมงาน ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแสดงการแสดงความคิดเห็นในการกำหนดวัด จัดเตรียมสถานที่