ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือนหก

ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกๆ ปีเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดความสนุกสนาน ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในตำบล เป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรก่อนจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

วันแรก การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ในขบวนประกอบไปด้วย ขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ ขบวนเรื่องเล่าสืบสานตำนานบุญบั้งไฟต่างๆ เป็นต้น

วันที่สอง การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ วัดป่าลำดวน บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก โดยเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อของชาวบ้านเป็นการขอฝนในช่วงฤดูทำนา