อบต.หายโศก

Posted Posted in ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ปัจจุบันตำบลหายโศกมีหมู่บ้านจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตำบลหายโศกเป็น ๑ ใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือประมาณ ๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดตำบลคำบง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เว็บไซต์อบต.หายโศก    องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.ไทย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก นายสายันต์ บุญมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก นางสาวอชิตกาญจน์ […]

ประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือนหก

Posted Posted in ประเพณีท้องถิ่น

ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกๆ ปีเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดความสนุกสนาน ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในตำบล เป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรก่อนจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ วันแรก การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ในขบวนประกอบไปด้วย ขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ ขบวนเรื่องเล่าสืบสานตำนานบุญบั้งไฟต่างๆ เป็นต้น วันที่สอง การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ วัดป่าลำดวน บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก โดยเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อของชาวบ้านเป็นการขอฝนในช่วงฤดูทำนา

ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด

Posted Posted in ประเพณีท้องถิ่น

ตั้งอยู่ที่วัดศรีสว่างมงคล บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นประเพณีงานบุญที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนสี่ โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดศรีสว่างมงคลและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พอถึงเวลาช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ชาวบ้านจะเริ่มตั้งขบวนแห่ผะเหวดโดยจะจัดขบวนแห่แต่ละกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์แห่รอบหมู่บ้านมายังวัดศรีสว่างมงคลในช่วงตอนเย็นจะมีมหรสพสมโภช และมีกิจกรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทำบุญร่วมกันโดยการสอยดาวแล้วนำเงินรายได้เข้าวัด เป็นกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มายังวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญอีกครั้ง โดยการแบ่งขบวนแห่กัณฑ์หลอนเป็นหมู่บ้านแล้วนำมาถวายรวมกันที่วัดศรีสว่างมงคล งานบุญเดือนสี่เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมงาน ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแสดงการแสดงความคิดเห็นในการกำหนดวัด จัดเตรียมสถานที่

วัดธาตุวารุการาม

Posted Posted in แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมี พระธาตุโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านธาตุ ชาวบ้านได้สร้างอุโบสถครอบองค์พระธาตุโบราณไว้ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อได้อธิฐานขอสิ่งใดก็จะสมหวังเสมอ ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อองค์ใหญ่มากยิ่งขึ้น และในวัน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ชาวบ้านจะมีพิธีกรรมการรำผีฟ้า เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาต่อผีฟ้าที่ตนเองเคารพนับถือ เพื่อให้เกิดสันติสุขในหมู่ตน สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใส

วัดป่าดอนวัวแฮม

Posted Posted in แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชื่อวัด “ดอนวัวแฮม” มาจากชาวบ้านเล่าว่า เดิมบริเวณวัดในปัจจุบันเป็นพื้นที่ดอน เมื่อก่อนมีพื้นที่กว้างมาก ประมาณเกือบ ๖๐ ไร่ และชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนา จะนำวัว ควาย มาเลี้ยงในบริเวณนี้ แล้วปล่อยให้กลับบ้านเอง แต่มีหลายครั้งที่ชาวบ้านปล่อยวัวออกมาเลี้ยงแล้วไม่กลับเข้าบ้าน เมื่อชาวบ้านตามหาก็มาพบวัวของตัวเองอยู่ที่ดอนวัวแฮมนี้ทุกครั้ง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดอนวัวแฮม” มีความหมายว่าเป็นบริเวณที่วัวมานอนค้างแรมเป็นประจำ มีการค้นพบแท่งหินศิลาแลง คล้ายหลักศิลาที่พบเห็นในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างโบสถ์ครอบจุดบริเวณที่พบหินศิลาแลง นอกจากนี้ยังพบร่องรอยที่น่าจะเป็นแหล่งหินที่นำไปสร้างหลักศิลาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่เคยเป็นวัดที่ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องเล่าว่ามีขโมยเข้ามาเพื่อจะขุดหาของมีค่าแต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ขโมยไม่สามารถนำสิ่งของที่ขโมยออกไปจากวัดได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงมีความศรัทธาและเคารพบูชาวัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

วัดมงคลนิมิต

Posted Posted in แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารชั้นเดียวก่อด้วยปูนมุงกระเบื้อง ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนพระประธาน หน้าตัก กว้าง ๓๐ นิ้ว และพระพุทธรูปไม้ ขนาดต่างๆ ประมาณ ๑๐ องค์ ลวดลายในการประดับของตัวอาคาร เป็นรูปแบบสิมญวน ฝีมือช่างญวน มีการประดับลวดลายแบบรสนิยมช่างญวน สัญนิษฐานว่าสร้างหลังจาก พ.ศ. ๒๔๖๓ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ตรงกับกลุ่มลี้ภัยของคนเวียดนาม ทําให้งานประดับสิม ได้เกิดขึ้นตามแบบฝีมือช่างญวน โดยเฉพาะ “รอง” หรือมังกรแบบจีนมีเขา สิ่งประดับตกแต่งในสิมแบบฝีมือช่างญวน คือคติของคนญวนได้ถ่ายทอดให้กับสิมในภาคอีสานโดยเฉพาะโดยใช้คติความเชื่อดั้งเดิมของตนเข้ามาผสมกับคติความเชื่อในพื้นถิ่น ที่มีการประดับตกแต่งลวดลาย เช่น การประดับมังกร ,รูปบุคคลยืนเฝ้าประตูทางเข้า ล้วนคือสัญลักษณ์ที่มีความหมายในทางที่ดีทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นถึงช่างญวนได้ให้ความสำคัญกับสิมสิ่งก่อสร้างที่ตนเองได้รับเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างให้กับชุมชน วัดมงคลนิมิต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ ได้รับพระราชทายวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ […]

วัดสวนอุบลวนาราม (วัดป่าสวนแนน)

Posted Posted in แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เดิมชาวบ้านตั้งชื่อว่า  “ดงหมาสรวง” เป็นดอนวัดร้างมานาน มีป่าไม้และเถาวัลย์ปกคลุมอย่างหนาแน่น  โบสถ์และเจดีย์เก่าแก่พังลงมากองอยู่กับพื้นดิน ทำด้วยศิลาแลงก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งใช้ขวานโบราณถาก ชาวบ้านเรียกว่า ดงหมาสรวงสวนแนน เพราะมีเจดีย์เก่ารูปหมาสรวงหินสลักนั่งเฝ้าประตูเจดีย์ทางเข้า สันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้านครลาวในสมัยนั้น  ยุคนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พบมีการสร้างวัดเจดีย์ลักษณะเดียวกันหลายแห่งด้วยศิลาแลงก้อนอิฐดินเผาบาง ตามวัดร้างที่อยู่ใกล้กันหักลงเป็นหลักฐานจึงสันนิษฐานว่าวัดคงสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นวัดร้างมานานไม่มีใครกล้ารุกล้ำบุกเบิกเข้าไป ถ้าใครขัดขืนรุกล้ำเข้าไปก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเชื่อว่าวัดแห่งนี้มีเทพภูมิที่คอยพิทักษ์รักษา  ซึ่งก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นพื้นที่บริเวณนี้มีเจ้าของพื้นที่ คือ นายคำแวง  ชาวอุบลและนางสะอาด  ชาวอุบล  ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้บริจาคพื้นที่บริเวณนี้เพื่อสร้างวัด  จนปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะและมีการขุดพบไหกระดูกคนโบราณและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย  ซึ่งวัดได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมการศาสนาได้อนุมัติให้เป็น วัดชื่อ “วัดสวนอุบลวนาราม (ธ)” เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

วัดหงษาวดี

Posted Posted in แหล่งท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ และอุโบสถโบราณ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลาโบราณ พระธาตุเจดีย์โบราณยอดหัก และพระธาตุขนาดเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ การค้นพบสัญนิษฐานว่ามีชาวบ้านนาคำได้ออกมาอยู่ตามไร่ ตามนา ประกอบกับมีชาวอำเภอบัวใหญ่ได้หนีความแห้งแล้งได้ อพยพเข้าจับจองที่ไร่ที่นาเป็นที่ทำกิน ชาวบ้านได้เข้าไปหาของป่าเก็บผัก หักฝืนในบริเวณนั้น แล้วพบกับกองอิฐขนาดใหญ่ซึ่งเป็นซากปรักหักพังอยู่เป็นจำนวนมาก มีเจดีย์องค์เล็ก รายรอบอยู่สี่ห้าองค์ ต่อมาชาวบ้านจึงได้บูรณะขึ้น มีความเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่า ชื่อเมืองหงษาวดีและมีเจ้าปู่ตาสา เป็นเจ้าปู่รักษาตลอดมาจนทุกวันนี้ และมีบ่อน้ำโบราณเป็นบ่อหินซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีจนชาวบ้านในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าเป็นรูพญานาค ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้น ประกอบกับชาวบ้านได้พบใบเสมา ซึ่งมีอักษรจารึกไว้ ต่อมาชาวบ้านได้ประชุมกันสร้างศาลาชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งหลัง ส่วนศาลาปัจจุบันได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังและได้สร้างอุโบสถขึ้นโดยได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ […]

เรือนไม้

Posted Posted in ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ลานไม้เรือนเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นอาชีพเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ไม้เก่า มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เก่า เช่น ประตูบ้าน หน้าต่าง โต๊ะ เป็นต้น

เสื่อกก

Posted Posted in ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หัตถกรรมพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในตำบลหายโศก มีการนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลหายโศกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด