แหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร

« 1 of 11 »

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๖ บ้านหายโศก ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๖๓ ไร่

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ นายชาญชัย คำวงษา
มีกิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ ดังนี้

 • ปลูกอ้อย จำนวน ๒๐ ไร่
 • ทำนา จำนวน ๕ ไร่
 • ปลูกยางพารา จำนวน ๑๘ ไร่ กีดแล้ว ๘ ไร่
 • ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน ๑๐ ไร่
 • ปลูกไผ่ จำนวน ๒ ไร่
 • ปลูกพืชผัก จำนวน ๒ ไร่
 • แปลงหญ้า จำนวน ๓ ไร่
 • บ่อปลา/สระน้ำ จำนวน ๒ ไร่ ๓ บ่อ
 • เลี้ยงกระบือ จำนวน ๕ ตัว
 • เลี้ยงไก่ พันธุ์พื้นบ้าน จำนวน ๙๐ ตัว
 • เลี้ยงไก่งวง จำนวน ๒๐๐ ตัว
 • เลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน ๑๓ ตัว
 • ที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ ไร่ / ๑ หลัง

หลักสูตรการเรียนรู้ มี ๓ หลักสูตร ดังนี้

 • การลดต้นทุนการผลิต
 • การเพิ่มผลผลิต
 • การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

มีฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐาน มีกิจกรรมอยู่ ๕ ฐาน ดังนี้

 • ฐานที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง/การเลี้ยงสัตว์
 • ฐานที่ ๒ การผลิตอ้อยพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา สถานการณ์อ้อย
 • ฐานที่ ๓ การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูอ้อย วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • ฐานที่ ๔ การรวมกลุ่มการผลิต วิสาหกิจชุมชน
 • ฐานที่ ๕ การตลาด/เงินทุนเพื่อการผลิต
 • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ที่ดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้ ฯ
  – ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
  – ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
 • ตามความต้องการของตลาดและการจัดทำโซนนิ่งลดพื้นที่การทำนา มาปลูกอ้อยโรงงานเนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย
  – ปี ๒๕๕๙ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย