เกี่ยวกับชุมชน

ตำบลหายโศกเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านผือ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านผือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่อว่า “ตำบลหายโศก” โดยมีกำนันคนแรกชื่อว่า “นายระเบียบ เกาะกาใต้” สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “หายโศก” โดยชาวบ้านมีความเชื่อตามเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยพญาขอม ได้มีบั้งไฟมาตกลงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โสก” จากนั้นทำให้ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา จึงได้ขยายความคำว่า “หายโสก” เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่า “หายโศก”

คำขวัญประจำตำบล

"หงษาวดีธานีเก่า เกลือสินเธาว์โคกสีแก้ว งามเพริดแพร้วสาวไทยพวน ชมขบวนแห่บั้งไฟแสน เป็นดินแดนลานไม้เก่า เรื่องเล่าสืบสาน ตำนานพระธาตุทรายมูล สมบูรณ์ถิ่นแก้วมังกร"

วิสัยทัศน์ อบต.หายโศก

“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน”

เว็บไซต์อบต.หายโศก

   องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.ไทย

  Facebook Official Fanpage : อบต.หายโศก อำเภอบ้านผือ

ข้อมูล อบต.หายโศก

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วัดธาตุวารุการาม
อ่านต่อ
วัดป่าดอนวัวแฮม
อ่านต่อ
วัดมงคลนิมิตร
อ่านต่อ
วัดสวนอุบลวนาราม
อ่านต่อ
วัดหงษาวดี
อ่านต่อ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เรือนไม้

ลานไม้เรือนเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นอาชีพเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ไม้เก่า มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เก่า เช่น ประตูบ้าน หน้าต่าง โต๊ะ เป็นต้น

เสื่อกก

หัตถกรรมพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในตำบลหายโศก มีการนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลหายโศกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งหมด

ประเพณีประจำท้องถิ่น

ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด

เป็นประเพณีงานบุญที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนสี่ โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดศรีสว่างมงคลและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ...

อ่านต่อ
ประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือนหก

มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกๆ ปีเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ...

อ่านต่อ